Nakupuj v Čechách

Warunki sprzedaży

 I. Podstawowe przepisy

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) są wydawane zgodnie z § 1751 i nast. ustawą nr 89/2012 Dz.U., czeskiego kodeksu cywilnego (dalej „kodeks cywilny”).

 
Pletemesi.cz s.r.o.

IČ: 19316712
DIČ: CZ19316712

z siedzibą: Cihelní 668/1, Karviná, 73506, Czech republic

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, sygn. 92460   

e-mail: info@pletemesi.cz   

telefon: +420775574646

www.yarnartwloczka.pl

Jesteśmy płatnikami VAT.

(zwany dalej „sprzedawcą”)

 

2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa oraz obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją firmą jako konsument lub w ramach swojej działalności (zwany dalej: „kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.pletemesi.cz (zwany dalej „sklepem internetowym”).

3.Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.

4. Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna są zawierane w języku czeskim. 

5. Odcień kolorów poszczególnych produktów może odbiegać od rzeczywistości ze względu na inną partię produktu.

 

II.Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarze, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne właściwości podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek od wartości dodanej, wszelkie opłaty i koszty związane ze zwrotem towarów, jeśli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towarów zamieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych towarów.

3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowane są w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

4. Ewentualnych rabatów z ceny zakupu towaru nie można łączy

, chyba że sprzedawca uzgodni z kupującym inaczej.

5. Odcień koloru pojedynczego produktu może odbiegać od rzeczywistości ze względu na różne parametry w danej technice obrazowania (monitor komputera, telefon komórkowy, tablet itp.).

6. Odcień kolorów poszczególnych produktów może odbiegać od rzeczywistości ze względu na inną partię produktu.

III.Zamówienie i zawarcie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

2. Kupujący zamawia towar w jeden z następujących sposobów:

za pośrednictwem swojego konta klienta, jeżeli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,

wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji. 

3. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru towaru, ilości sztuk towaru, sposobu płatności oraz dostawy.

4. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący przesyła zamówienie do sprzedającego poprzez kliknięcie na przycisk „wyślij”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym warunkami sprzedaży.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący podał przy składaniu zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Do potwierdzenia załączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia jest dostarczane na adres e-mail kupującego.

6. W przypadku, gdy sprzedawca nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna, w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszym regulaminie.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania przez kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie lub poprzez adres e-mail sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.

8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedawcy przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru za tę nieprawidłową cenę, nawet jeśli Kupującemu zostało wysłane automatyczne potwierdzenie odbioru zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedawca niezwłocznie informuje kupującego o błędzie i przesyła zmienioną ofertę kupującemu na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowa propozycja umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie jej przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedawcy.

9. NIEODEBRANE PRZESYŁKI: To, że nie odbierzesz przesyłki, nie oznacza, że ​​ją anulowałeś lub odstąpiłeś od umowy kupna. Oznacza to jedynie, że rażąco naruszyłeś umowę kupna, zgodnie z § 2118 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U. czeskiego kodeksu cywilnego (nowy). Poprzez wysłanie zamówienia, a następnie jego akceptację i potwierdzenie przez nasz sklep internetowy, została zawarta ważna umowa kupna-sprzedaży w pełni obowiązująca zgodnie z naszymi warunkami handlowymi. Zgodnie z prawem nasz sklep ma prawo do odszkodowania za przesyłkę oraz opakowanie od kupującego, czyli od Ciebie. To odszkodowanie jest prawnie wykonalne, ponieważ naruszyłeś umowę kupna, nie odbierając towaru.

IV.Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.

2. Podczas rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich prawidłowych i zgodnych z prawdą danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany.Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru sprzedawca uważa za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.

5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków handlowych.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne bez przerwy, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu komputerowego i oprogramowania sprzedawcy lub koniecznością konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V. Warunki płatności i dostawa towaru

1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna kupujący może zapłacić w następujący sposób:

przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy sprzedawcy: PL21 1050 1344 1000 0090 3295 7202, SWIFT/BIC:INGBPLPW, ING bank Polska

gotówką przy odbiorze lub kartą przy przekazaniu towaru przez dostawcę,

gotówką przy odbiorze osobistym w placówce,

gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru przesyłek.

2. Wraz z ceną zakupu kupujący zobowiązany jest do zapłaty sprzedającemu kosztów, o uzgodnionej wysokości, związanych z pakowaniem i dostawą towaru. O ile poniżej wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy kupna.      

4. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy.

5. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie stanowi zadatku.

6. Zgodnie z prawem o rejestracji sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie zobowiązany jest zarejestrować otrzymane przychody u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

7. Towar dostarczany jest do kupującego:

na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu

za pośrednictwem punktu odbioru przesyłek na adres wskazany przez kupującego,

poprzez odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy.

8. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas zamawiania towaru.

9. Koszty dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, określone są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest umawiany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

10. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub dostarczanie w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

11. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia ewentualnego naruszenia opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na niedozwolone otwarcie przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

12. Rachunek dołączany jest do dostarczonego towaru lub wysyłany pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

13. Kupujący nabywa towar na własność poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu wraz z kosztami dostawy oraz odebranie towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do odebrania towaru, ale nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna-sprzedaży.

 

VI.Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją firmą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.

2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni

od daty otrzymania towaru,

od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,

od dnia odebrania pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularne powtarzanie dostawy towaru.

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna m.in.: 

o dostawę towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy,

przy dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego (przędza metrowa),

dostawa towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,

dostawa towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyciągnął z opakowania, ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu,

w innych przypadkach określonych w § 1837 czeskiego kodeksu cywilnego.

4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu na odstąpienia od umowy.

5. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedawcy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwyczajną drogą pocztową.

7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, wszystkie środki pieniężne za towar oraz najtańszy możliwy środek transportu, który otrzymał od niego, w ten sam sposób. Sprzedawca zwróci kupującemu otrzymane pieniądze w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie spowoduje to dodatkowych kosztów.

8. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy pokrywa kupujący.

9. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu do czasu, gdy kupujący przekaże towar lub udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

10. Kupujący musi zwrócić sprzedającemu towar w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym i niezniszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za uszkodzenie towaru z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.

11. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna z powodu sprzedaży towaru, niedostępności towaru lub jeśli producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i zwróci mu w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od kupującego w ramach umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

 

VII.Prawa związane z wadliwym wykonaniem

1. Sprzedawca odpowiada kupującemu, że towar przy odbiorze nie ma wad. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, że w momencie odbioru przez kupującego:

towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy mają cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i na podstawie reklamy wykonanej przez sprzedającego,

towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania zamówionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone zgodnie z zakontraktowaną próbką lub wzorem,

towar jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i

towar spełnia wymagania przepisów prawa.

2. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, uważa się, że towar był wadliwy w momencie odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Postanowienie to nie dotyczy towarów sprzedanych po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, za zużycie spowodowane ich normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych, z tytułu wady odpowiadającej stopniowi zużycia, jakie posiadał towar w momencie odbioru go przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

3. W przypadku wady kupujący może zgłosić sprzedającemu reklamację oraz zażądać o:

wymianę na nowy towar,

naprawę towaru,

rozsądna zniżka od ceny zakupu,

odstąpić od umowy.

4. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

jeżeli towar ma istotną wadę,

jeżeli z powodu ponownego wystąpienia wady lub usterek po naprawie nie może prawidłowo używać towaru,

przy większej ilości wad towaru.

5. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdej placówce, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji, ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pisemnego potwierdzenia, o tym kiedy kupujący skorzystał z prawa do reklamacji, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzeniu terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu trwania lub pisemnym uzasadnieniu odrzucenie reklamacji.

6. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu, odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy załatwić niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący ustalą dłuższy termin. Upłynięcie tego terminu bez rozpatrzenia reklamacji jest uważane za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym dotrze do sprzedającego formularz reklamacji kupującego (skorzystania z prawa związanego z wadliwym wykonaniem).

7. Sprzedawca informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.

8. Prawo związane z wadliwym wykonaniem nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem towaru, że rzecz ma wadę albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje zwrotu kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.

10. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.

11. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw związanych z wadliwym wykonaniem są regulowane § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 czeskiego kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów.

12. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

VIII.Dostawa

1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wzajemną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Kupujący dostarcza korespondencję do sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany w jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, KRS: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.

2. Europejskie Centrum Konsumenckie (Republika Czeska) z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. W sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielanie zezwoleń na handel jest przeprowadzane w ramach swoich kompetencji przez odpowiednie biuro do spraw zezwoleń na handel. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów.

 

X.Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym są zgodne z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że relacja podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) czeskiego kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane osobami trzecimi w sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego, kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które pozwoliłyby jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych komponentów składających się na sklep internetowy oraz korzystać ze sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego celem.

5. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 czeskiego kodeksu cywilnego.

6. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

8. Do regulaminu załączony jest wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

 

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie dnia 1.1.2019.

 

Zadzwoń na

telefonní číslo+420 775 574 646

Napisz na adres e-mail

emailinfo@pletemesi.cz