Nakupuj v Čechách

Polityka Prywatności

 I. Podstawowe przepisy

   

1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) jest Daniel Novák KRS 05089794 z siedzibą Aleje 471/107, Ostrava-Hošťálkovice, 725 28 (dalej: „administrator”).

   

2. Dane kontaktowe administratora to

adres: Aleje 471/107, Ostrava-Hošťálkovice, 72528

e-mail:info@pletemesi.cz

telefon:+420775574646

 

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci, ewentualnie co najmniej jeden specjalny element fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej.

 

   

4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

 

II.Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu podałeś/aś lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

 

III.Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO,

 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach informacyjnych społeczeństwa, w przypadku gdy nie zostały zamówione żadne towary ani usługi.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • rozliczenie Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcia umowy oraz jej wykonanie przez administratora,

 • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

 

 3. Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art.22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 

 

IV. Okres przechowywania danych

 

1. Administrator przechowuje dane osobowe:

przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tej umowy (przez okres 15 lat od zakończenia umowy),

 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 3 lata, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

   

2. Po okresie przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

 

 

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby:

 • zaangażowane w dostawę towarów / świadczenie usług / realizację płatności na podstawie umowy,

 • świadczące usługi związane z obsługą sklepu internetowego i inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego,

 • świadczące usługi marketingowe.

 

 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych / usług typu cloud.

 

 

VI.Twoje prawa

1. Na warunkach określonych w RODO masz:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art.15 RODO,

 • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art.18 RODO,

 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO,

 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO oraz

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w punkcie III niniejszych warunków.

 

 2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone..

 

 

VII.Warunki ochrony danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

 2. Administrator podjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności zabezpieczenia antywirusowe, hasła, tryb https itp.

3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

 

VIII.Postanowienia końcowe

 

1.Składając zamówienie poprzez internetowy formularz zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając swoją zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszych warunków ochrony danych osobowych zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej, jednocześnie nowa wersja tych warunków zostanie również wysłana na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie dnia 1.1.2019.

Zasady korzystania z plików cookies

Warunki korzystania z plików cookie

Podczas wizyty w serwisie automatycznie umieszczamy na Twoim computerze jeden (lub więcej) plików cookies, które służą przede wszystkim zwiększeniu Twojego komfortu podczas korzystania z naszego serwisu.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim computerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania strony internetowej. Pomagają Ci zapamiętać Twoje działania i preferencje przez pewien czas, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać, gdy wrócisz do witryny lub przejdziesz ze strony na stronę. Są one wykorzystywane między innymi w celu optymalizacji usług świadczonych za pośrednictwem tej strony internetowej lub do analizy odwiedzających.

Jaki sklep internetowy wykorzystuje soubor cookie?

Na stronie internetowej znajdziesz tak zwane relacyjne i trwałe pliki cookie. Relacyjne to te, które są trwale usuwane po zakończeniu sesji. I odwrotnie, trwałe pliki cookie są przechowywane na Twoim computerze do czasu wygaśnięcia (maksymalnie 2 lata) lub usunięcia z computera. Pliki pozwalają naszej firmie rozpoznać np. Twoją powtórną wizytę.
Jakich plików cookie używamy konkretnie na stronie internetowej?

    Konwersja - analizuj wyniki sprzedaży
    Śledzenie - w połączeniu z konwersją służy do analizy odwiedzających
    Remarketing – personalizuje treść reklamy a pozwala na jej właściwe ukierunkowanie
    Analityczne - zwiększ komfort użytkowników naszej strony internetowej poprzez zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają
    Niezbędne – pomagają zapewnić podstawową funkcjonalność serwisu

Brak zgody a usuwanie plików cookie

Jeśli chcesz odrzucić lub usunąć wszystkie pliki cookie, możesz to zrobić w swojej przeglądarce. Jednak odrzucenie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność nie tylko naszej strony internetowej, ale także wszystkich innych. Dla Twojej wygody zalecamy włączenie obsługi plików cookie podczas odwiedzania tej witryny.

 

Zadzwoń na

telefonní číslo+420 775 574 646

Napisz na adres e-mail

emailinfo@pletemesi.cz